ගැණුන්ගේ ගොන් වැඩ

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 8:52 AM comments (0)

Obada Danapathi Mamada Danapathi

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 2:52 AM comments (0)

බන්දු බයා කැපෙන කඩුවට නොවේ.

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 8:25 PM comments (0)

මැරෙන්න බය නැති බන්දු වැඩියෙන්න බය මොකටද?.....

බන්දු ෆොන් ගැන කියනා කතා

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 4:32 AM comments (0)

බන්දුගේ ෆුල් ෆන් බලන්න ඔයා බලන්න මේක.

Funny Sinhala Subtitles - ඇත්තටම 18+ හොදේ

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 4:35 AM comments (0)

බොරුවට නෙවේ.ඔබ මේය තනියම නරබන්න.නැත් නම් බඩු හම්බ වේයි.සිරවටම 18+.හැබයි නියම ජොක් ඒක.

වෙරි මට හොදටම වේරි,කෙලින් යන්නා බැ

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 4:31 AM comments (0)

අරුම පුදුම වැඩ කරන Dynamoගේ මැජික්

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 8:12 AM comments (0)

ලොවම පුදුම කළ Dynamoගේ හොදම මැජික් ටිකක් මම ඔයටල දෙන්න හිතුවා.මේකෙ නම් හිනා වෙනාවට වැඩිය පුදුම වේන දෙවල් තමා තියෙන්නෙ.ඔයලත් බලලා ක්මේන්ට් කරන්නකො.එ හෙනම් මේන්න බලන්න.


ඇස් වලින් කදුළු එන්න හිනා වේන්න.මේක බලමු.හරිම ලොල්

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 6:43 AM comments (0)

මම බලපු හොදම ෆනි විඩිඔ කිප් එක.වැඩ්ය නැ පැය1යි විනඩි 9 විතර තියෙන්නෙ.ඔයලත් බලන්නකො.හිනවෙන්න බඩ පැලෙනකන්

අපේ ඇමතිලට(මොඩ) වැරදුණු තැන්

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 6:09 AM comments (0)

මේහෙම ඇමතිලා පත් කරපු අපේ උන්ට තම ගහන්න ඔනි.

Pusswedilla Drama Song

Posted by සයිබර් අවකශයේ හෙල්ප on 6:02 AM comments (0)